O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Dávky pěstounské péče

V dnešním posledním díle seriálu na téma dávek státní sociální podpory jsme pro vás připravili informace k dávkám pěstounské péče. Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Podle odborníků není pěstounská péče v České republice příliš rozšířená. Ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že k 31. 12. 2007 bylo v náhradní rodinné péči celkem 7 583 dětí (z toho 449 zdravotně postižených). Tyto děti byly umístěny v celkem 4 927 pěstounských rodinách. A jak tedy stát podporuje pěstounskou péči? Na jaké dávky mají pěstouni eventuelně děti nárok?

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti a pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku.

Dávky pěstounské péče jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Znění tohoto zákona můžete nalézt zde.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. U nezletilých dětí svěřených na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nevyžaduje. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy).

Příspěvek se poskytuje nezaopatřenému dítěti (za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci) v pěstounské péči měsíčně ve výši 2,3násobku částky životního minima tohoto dítěte.

Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě (dítě od skončení povinné školní docházky, tj.od 15 let do 18 let, které je výdělečně činné) se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu 1,40.

Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte se částka životního minima dítěte násobí v případě, že jde o dlouhodobě nemocné dítě, koeficientem 2,35. Jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené, násobí se koeficientem 2,90 a v případě, že jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,10.

 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle věku a zdravotního stavu dítěte v pěstounské péči měsíčně v Kč

Nezaopatřené dítě ve věku

zdravé dítě

dlouhodobě
nemocné

dlouhodobě
zdravotně postižené

dlouhodobě těžce
zdravotně postižené

koeficient 2,30

koeficient 2,35

koeficient 2,90

koeficient 3,10

do 6 let

3 680

3 760

4 640

4 960

Od 6 do 15 let

4 508

4 606

5 684

6 076

Od 15 do 26 let

5 175

5 288

6 525

6 975

 

Jestliže náležel dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte ke dni jeho zletilosti, náleží i nadále, pokud je dítě nezaopatřené a žije ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Příspěvek však náleží nejdéle do 26 let dítěte. Příspěvek se vyplácí dítěti.

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a částkou důchodu.

Příjem rodiny se netestuje.

Odměna pěstouna

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy). Autor: Lisa F. Young / Dreamstime.com
Autor: Lisa F. Young / Dreamstime.com

Odměna pěstouna se poskytuje měsíčně ve výši částky životního minima jednotlivce (tj. Kč 3 126) za každé svěřené dítě. Pokud se poskytuje dítěti po dosažení zletilosti příspěvek na úhradu potřeb dítěte (viz výše), má i pěstoun nárok na odměnu pěstouna.

Pečuje-li pěstoun alespoň o 3 svěřené děti nebo o alespoň jedno svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost), IV (úplná závislost) a zároveň není výdělečně činný, pak odměna pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské péči se odměna pěstouna zvyšuje o 0,5 životního minima jednotlivce a o 0,75 životního minima jednotlivce, jde-li o další dítě se stupněm závislosti II, III, IV. Tato odměna se pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti posuzuje jako plat.

Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu zaniká nárok na poskytování odměny pěstouna.

Odměna za výkon pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, náleží i v případě, že dítě svěřené do pěstounské péče nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.

Příjem rodiny se netestuje.

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.

 

Počet dětí v pěstounské péči

Výše odměny pěstouna v Kč měsíčně

1

3 126

2

6 252

3

17 193

4

18 756

1 závislé na pomoci
jiné osoby ve stupni II., III., IV.

17 193

 

Příspěvek při převzetí dítěte

Účelem příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče. Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte.

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy).

Jednorázově se poskytne tento příspěvek pěstounovi, který převzal dítě do své péče.

Výše příspěvku je stanovena pevnými částkami podle věku dítěte.

 

Věk nezaopatřeného dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte v Kč

do 6 let

8 000

6 - 15 let

9 000

15 - 18 let

10 000


Příjem rodiny se netestuje.

Nárok na dávku může být uplatněn do 1 roku ode dne převzetí dítěte nebo ode dne právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy).

Další podmínkou je pěstounská péče nejméně o čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu (viz výše).

Vozidlo nesmí pěstoun používat pro výdělečnou činnost

Příspěvek je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla (koupě osobního motorového vozidla), resp. prokázané ceny opravy vozidla (nezbytná celková oprava osobního motorového vozidla), nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých pěstounovi v období posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením osobního motorového vozidla.

Příjem rodiny se netestuje

Nárok na dávku může být uplatněn do 1 roku ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy motorového vozidla.

Podání žádosti o příspěvek

Žádost o poskytnutí dávky pěstounské péče vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).

Žádosti se vyřizují do 30 dnů.

Adresu kontaktního místa SSP naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře žádostí naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké doklady je nutné mít při podání žádosti s sebou

Příspěvek na úhradu péče

 • vyplněnou žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • průkazy totožnosti,
 • u dětí do 15 let jen rodný list,
 • rozhodnutí o svěření uvedeného dítěte/ dětí do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým jste byli ustanoveni jako poručník tohoto dítěte/ dětí,
 • obdobně svěření do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče prokažte rozhodnutím příslušného orgánu.

Odměna pěstouna a příspěvek při převzetí dítěte

 • průkazy totožnosti,
 • u dětí do 15 let jen rodný list,
 • rozhodnutí o svěření uvedeného dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl žadatel ustanoven jako poručník tohoto dítěte; obdobně svěření do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče pro kažte rozhodnutím příslušného orgánu.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

 • vyplněnou žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla,
 • průkazy totožnosti,
 • u dětí do 15 let jen rodný list,
 • rozhodnutí o svěření uvedených dětí do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým jste byli ustanoveni jako poručníci těchto dětí,
 • obdobně dočasné svěření do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče prokažte rozhodnutím příslušného orgánu,
 • fakturu za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla (pokud toto vozidlo bude teprve zakoupeno, fakturu doložte dodatečně).

 

Poznámka redakce:

Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (v textu jsou mj.použity tabulky MPSV) a Portálu veřejné správy České republiky.


(4. 11. 2009 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Dávky státní sociální podpory

Redakce JáRodič pro vás připravila seriál článků ve formě speciálu, který je věnován dávkám státní sociální podpory. Pro přehlednost je...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(6313)