O nás     Inzerce     KontaktO rodičích a jejich dětech již od roku 2009
Hledat
Nepřehlédněte: Pohádky pro děti
Tip na knihu: Polepšovna pro čarodějky
7 tipů, jak být úplně v pohodě
Jak řešit neplodnost
Hlavní rubriky: Těhotenství, Zdraví, Péče o dítě, Výchova dítěte, Zábava a volný čas, Rodiče sobě, Diskuze, Služby pro rodiče, Speciály


Rodičovský příspěvek

Minulý týden jsme vám přinesli článek o přídavku na dítě. Dnes jsme připravili informace k další dávce státní sociální podpory, kterou je rodičovský příspěvek.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič (většinou matka nebo otec), který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje i osoba, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do péče. Autor: Anatoly Tiplyashin / Dreamstime.com
Autor: Anatoly Tiplyashin / Dreamstime.com

Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je podmínka trvalého pobytu na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy).

Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.

Tato dávka je upravena zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Znění tohoto zákona můžete nalézt zde.

Výše rodičovského příspěvku

V případě zdravého dítěte si rodič může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu do dvou, tří nebo čtyř let dítěte. Volbou doby čerpání rodičovského příspěvku si rodič zároveň volí i  příslušnou výši příspěvku.

Rodičovský příspěvek je stanoven ve čtyřech výměrách:

1) zvýšené (rychlejší čerpání) - částka Kč 11 400 je vyplácena (po peněžité pomoci v mateřství, zkratka PPM) do 24 měsíců (2 let) věku dítěte

Ale pozor! O tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den.

2) základní (klasické čerpání) –částka Kč 7 600  je vyplácena (po peněžité pomoci v mateřství) do 36 měsíců (3 let) věku dítěte

3) snížené (pomalejší čerpání) – částka Kč 3 800 Kč je vyplácena (po peněžité pomoci v mateřství nebo od narození dítěte – viz níže bod „Kdy nelze zvolit délku rodičovské dovolené“) v základní výměře (Kč 7 600 ) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (Kč 3 800) do 48 měsíců (4 let) věku dítěte

4) nižší – částka Kč 3 000 – je vyplácena rodičům dlouhodobě zdravotně postižených dětí od 7 do 10 let věku. Podmínkou je, že dítě nepobírá příspěvek na péči.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Pro přehlednost přikládáme tabulku:

Forma čerpání rodičovského příspěvku

Věk dítěte

0 týdnů až 22 týdnů

22 týdnů až 21 měsíců

21 měsíců až 24 měsíců

24 měsíců až 36 měsíců

36 měsíců až 48 měsíců

rychlejší čerpání

PPM

11 400

11 400

 

 

klasické čerpání

PPM

7 600

7 600

7 600

 

pomalejší čerpání (po PPM)

PPM

7 600

3 800

3 800

3 800

pomalejší čerpání (nárok na PPM nevznikl)

7 600

7 600

3 800

3 800

3 800

 Volba délky rodičovské dovolené

O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři (viz níže „Podání žádosti o rodičovský příspěvek“).

O rychlejší čerpání (tj.do 2 let věku dítěte) musí rodič požádat nejpozději ve druhém kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života (jednodušeji řečeno, 31 týdnů platí pro dvojčata, trojčata ….).

O klasické čerpání (tj.do 3 let věku dítěte) musí rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21.měsíce věku.

Pokud rodič nepožádá o rychlejší či klasické čerpání rodičovského příspěvku (tj.do dvou, resp.tří let věku dítěte), je mu po 21.měsíci věku dítěte vyplácen rodičovský příspěvek v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře (Kč 3 800)

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (viz výše, odvozeno od věku dítěte a typu čerpání). Toto rozhodnutí již nelze změnit. 

Kdy nelze zvolit délku rodičovské dovolené

Existují situace, kdy si délku rodičovské dovolené zvolit nelze. V těchto případech je automaticky stanovena délka rodičovské dovolené do čtyř let věku dítěte. Jedná se o ženy, které před nástupem na mateřskou dovolenou neměly nárok na peněžitou pomoc v mateřství - ženy, které byly před nástupem na mateřskou dovolenou vedeny v evidenci úřadu práce, OSVČ, které si neplatily nemocenské pojištění a studentky (od 1.1.2009 vešel v platnost nový zákon o nemocenském pojištění, podle kterého do okruhu nemocensky pojištěných osob již nepatří studenti a žáci. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství tak studentkám již ze zákona nevzniká).

Zdravotně postižené děti

U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte).

Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči (podle zákona o sociálních službách), má rodič nárok na rodičovský příspěvek v poloviční výši.

Pečuje-li rodič dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodičovský příspěvek v nižší výměře (3 000 Kč) od 7 do 10 let věku dítěte.

Návštěva jeslí, mateřské školy a jiných zařízení pro předškolní děti

Dítě mladší 3 let může navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.

Dítě starší 3 let může navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti maximálně 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.

Dobu pobytu nelze v rámci jednoho měsíce kombinovat. V praxi to znamená, že 4 hodiny denně může být dítě v mateřské škole a dalších zařízeních až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dosáhlo věku tří let.

Podání žádosti o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek podává matka dítěte, otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Žádost se podává na příslušném úřadu státní sociální podpory podle místa trvalého bydliště žadatele.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV (může být originál nebo tiskopis vytištěný z internetových stránek. Lze taktéž podat elektronicky, ale jen v případě, že vlastníte certifikát pro elektronický podpis).

Adresu kontaktního místa SSP naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře žádostí naleznete na této stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaké doklady je nutné mít při podání žádosti s sebou

Na formuláři „Žádost o rodičovský příspěvek“ je (bod H Prohlášení žadatele) uveden přehled dokladů, které je nutné předložit společně s žádostí o tuto dávku.

Jedná se zejména o tyto doklady a potvrzení (Doporučujeme řádné pročtení celého přehledu. V případě, že si nejste jisti, kontaktujte příslušný úřad):

  • pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
  • pokud některý z rodičů má nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nemocenské poskytované v souvislosti s porodem a náhradu mzdy podle § 192 zákoníku práce, Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku
  • je-li dítě uvedené v části B – tj.dítě, na které žádáte rodičovský příspěvek - zdravotně postižené Potvrzení o zdravotním stavu
  • Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku, pokud je dítě uvedené v části B (dítě, na které žádáte rodičovský příspěvek) navštěvuje

K formuláři „Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek“ se dokládá Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku

Formuláře naleznete zde.

 

Poznámka redakce:

Článek byl vypracován dle materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (včetně zveřejněné tabulky) a Portálu veřejné správy České republiky.

 


(30. 9. 2009 | redakce)


Tento článek je součástí speciálu:

Speciál: Dávky státní sociální podpory

Redakce JáRodič pro vás připravila seriál článků ve formě speciálu, který je věnován dávkám státní sociální podpory. Pro přehlednost je...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Já se chci zeptat před otěhotněním jsem byla na pracáku a přítel na mateřské dovolené automaticky jsem dostala rodičovský příspěvek na 4 roky nebyla by tu možnost to dát snížit nevíte o nějáký protože...
Od roku 2011 už je skoro vše zase jinak. Ach jo....
Bod 3.
Myslim si, že bod 3 je trochu špatně vysvětlen pro ty, co se vtom neorientují - u 4leté rodičovské dovolené je do 21 měsíců věku nejmladšího dítka vypláceno 7600 Kč a od 22 měsíce věku do 4 let je to ...
.
Ja som pred troma rokmi dostávala len nejakých 5000 Kč.Odvtedy to pekne zvýšili....
Rodičovská dovolená
Já jsem hned od začátku věděla, že půjdu na 3 roky. Další dítě neplánujeme, takže si tu naší Natálku užiji. Chtěla jsem si při malé trochu přivydělat, ale nějak to nevyšlo. Nyní jsem za to vděčná. ...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2009-2024 JaRodic.cz, ISSN 1804-0632
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: redakce(at)jarodic.cz | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu JaRodic.cz a ochrana soukromí | pg(6303)